Opatovská 10 (pri ÖMV), Košice
+421 905 696 080

Ochrana osobných údajov

Home Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

1. Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Obchodné meno:AUTO - CARS s.r.o.
Sídlo:Jarmočná 2
IČO:52352889
IČ DPH:SK2120985009
Štatutárny orgán:Oto Král
Zapísaný v:Okresný úrad Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46131/V

(ďalej len "prevádzkovateľ")

2. Zoznam osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Názov osobného údajuKategória osobných údajov
Meno a priezviskoBežný osobný údaj
Telefónne čísloBežný osobný údaj
E-mailBežný osobný údaj

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke www.megaauto.sk

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý vyjadríte zaškrtnutím políčka.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na vytvorenie kontaktu.
 2. Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

5. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  • vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požiadať o prenos osobných údajov,
  • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Mlčanlivosť

 1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

8. Zverejnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 1. Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.
 • Výkup - platba v hotovosti
 • Dovoz na objednávku
 • Financovanie a poistenie

Top ponuka

Suzuki SX4 1.5 GLX Urban Line (2650)
Mercedes-Benz B trieda Mercedes 180 CDI Autotronic (2581)
Škoda Octavia 1.6 TDI CR DPF Ambiente DSG (2649)

Kontaktujte nás

Opatovská 10 (pri ÖMV)
040 01 Košice
+421 905 696 080
+421 902 686 080
megaauto@megaauto.sk

Mapa

Mapa